Od godz. 10.00 rozpoczęło się w sali św. Eugeniusza spotkanie formacyjne grupy Skauci Króla. Temat szczegółowy spotkania: Praca wychowawcza ze sprawnościami.

Formacja w Skautach Króla jest prowadzona w oparciu o chrześcijański system wartości, wypływających z Pisma Świętego, katechizmu oraz nauczania Kościoła Katolickiego. Celem organizacji nie jest nauczanie religii. To zadanie pozostawiamy rodzicom, parafii i szkole.

Cele obrane przez wspólnotę Skautów Króla to:

  • przyprowadzanie młodych ludzi do Chrystusa,
  • nauczanie ich trwania w bliskiej relacji z Nim,
  • przygotowanie ich do służby dla Boga pod przywództwem Chrystusa.

Głównym celem Skautów Króla jest prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży przez ich rozwój duchowy, fizyczny, intelektualny i społeczny w duchu miłości braterskiej, wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich. Działania nasze kierujemy do wspólnot katolickich w Polsce i na świecie.

Dodatkowe cele działalności Skautów Króla to:

  • promowanie i rozpowszechnianie wartości rodzinnych i chrześcijańskich,
  • krzewienie prawidłowych postaw w zakresie zdrowia, higieny osobistej, kultury fizycznej i sportu oraz rozpowszechnianie szacunku dla przyrody,
  • rozwijanie umiejętności praktycznych, zaradności życiowej i gospodarności, również jako wolontariat, działalność edukacyjną i oświatową przez formy, które mają wpływ na kształtowanie charakteru, a także przygotowują do wykonywania zawodu i pełnienia różnych ról w życiu społecznym,
  • podtrzymywanie tradycji patriotycznej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej.

Stowarzyszenie Skauci Króla pracuje metodą skautową (harcerską), której podstawę stanowią system zastępowy oraz system stopni i sprawności.